Родини гербу Корчак

Герби, печатки та прапори окремих осіб і родів

Родини гербу Корчак

Повідомлення Vesel » 03 квітня 2011, 14:35

Корча́к (пол. Korczak) — родовий герб, яким користувалися більш, ніж 270 родів Білорусії, України, Литви і Польщі, зокрема Барятинські, Браницькі, Есьмонти, Заранки, Ільїничі, Котовичі, Мелешки, Млечки.

Герб відомий у Польщі з 1142 року (Ogród królewski, Paprocki Bartłomiej, D. Siedlczański, Praga, 1599 r.). У Великому князівстві Литовському розповсюдився після ухвалення Городельської унії 1413 року.

Цим гербом користувалася і українська шляхетська родина Орликів, з якої походив гетьман України Пилип Степанович Орлик. Орлики отримали привілей користуватися гербом «Корчак» з часу нобілітації (присвоєння шляхетства).
Опис

В червоному полі три срібних балки, що не доходять до краю щита, причому кожна наступна (нижча) балка коротша за попередню. Клейнод — над верхом з шляхетськой короною в золотій чаші половина срібної собаки.

Цей герб спочатку належав князям Славонії (пізніше — в складі Угорщини), від неї перейшов до геральдики Угорщини, а звідти у XIII ст. потрапив до Польщі через династичні зв'язки династії Арпадів. Емблема Корчак була і в гербі багатьох князів Богемії.

Існують варіанти герба з срібним місяцем над балками рогами вгору та інші.
Використовують

Балобани (Bałaban, Bołoban), Банунські (Банунинские, Bannuński, Bannyński, Banuniński, Banunyński), Барсовські (Barsowski), Барзи (Barzi, Barzy), Баткевичи (Batkiewicz), Батковські (Batkowski), Бедленські (Bedleński), Бедлевичи (Бендлевичи, Bedlewicz), Бернацькі (Bernacki, Biernacki), Бернавські (Bernawski, Biernawski), Бибели (Bibel), Бибельскі (Bibelski), Беневські (Bieniewski), Бернашевські (Biernaszewski, Biernaszowski), Бержавські (Bierzawski), Білинські (Biliński), Блізинські (Bliziński), Блешинські (Bleszyński), Боговитини (Bohowityn), Боратинські (Boratyński), Бортновські (Bortnowski), Божидар (Bozydar), Браницькі (Branicki), Бродські (Brodzki), Будзинські (Budzyński), Ханковські (Chankoski, Chankowski), Ханські (Chański), Хлопицькі (Chłopicki), Ходеровські (Choderowski), Ходоровські (Chodoroski, Chodorowski), Хоїнські (Choiński), графи й дворяни Холоневські (v. Chołoniewski, Chołoniewsky, Chołoniewski Myszka), Хотецькі (Chotecki), Хричевські (Chryczewski), Хичевські (Chyczewski), Хишевські (Chyszewski), Хижевські (Chyżewski), Цупер (Cuper), Чарнковські (Czarnkowski), Чариські (Czaryski), Чаша (Czasza), Чернеєвські (Czerniejewski, Czerniejowski), Черневські (Czerniowski), Чупа (Czupa), Чурило (Czuryłło, Czuryło), Далешинські (Daleszyński), Домбковські (Dąbkowski), Деревинські (Derewiński), Деревницькі (Derewnicki), Дермонт (Dermont, Dermunt), Дершняк (Derszniak), Девбель (Deubel, Deubell, Devbell), Добрачевські (Dobraczewski), Добрачинські (Dobraczyński, Dobraczyński z Dobraczyna), Долинські (Doliński), Дрелінг (Dreling), Дроховські (Drochowski), графи й дворяни Дрогоєвські (Drogoieski, Drohojewski, v. Drohojowski, Drohoiowski, гр. v. Drohojowski zu Drohojow, Drohojowski z Drohojowa), Дриневичи (Dryniewicz), Држемлики (Drzemlik), Држевинські (Drzewiński), Дзехцевські (Dziechciewski), Галецькі (Galecki), Глинські (Gliński), Глузинські (Gluziński), Гораєвські (Gorajewski), Горайські (Gorajski, Gorayski), Горальські (Goralski), Горбачевські (Horbaczewski), Ганицькі (Hanicki), Ганські (Hański), Германовські (Hermanowski), Холоневські (Hołoniewski, Hołoniewski Myszka), Холовицькі (Головицкие, Hołowicki), Гораїни (Horain), Горбовські (Horbowski), Горновські (Hornowski), Городенські (Horodenski), Городинські (Horodyński), Городийські (Horodyjski, Horodyski), Гошевські (Hoszewski), Гречини (Hreczyna), Губицькі (Hubicki, Hubicki z Hubic), Гинко (Hynko), Ілиничи (Гліничи, Ilinicz, Ilinic, Glinicz, Hlinicz, Illinicz), Івонія (Iwonia), Ярговські (Jarhowski), Ярковські (Jarkowski), Ярмолинські (Jarmoliński), Єленські (Jeleński), Есмани (Jesman, Iesman), Євлашко (Jewłaszko, Iewłaszko), Євлашковичи (Jewłaszkowicz), Кадлубиські (Kadłubiski), Калькштейн (Kalkstein), Карафа-Корбут (Karaffa-Korbut), Казимирські (Kazimirski), Климковські (Klimkowski), Комар (Komar), графи й дворяни Коморовські (v. Komorowski, v. Komorowsky Liptowa u. Orawa), Конаржевські (Konarzewski), Корбути (Korbut), Корчаки (Korczak), Корчаковські (Korczakowski), Корчминські (Korczmiński), Коритинські (Korytiński, Korytyński), Котовичи (Kotowicz), Козерадські (Kozieradzki), Краснодомбські (Krasnodąbski), Кренжиловські (Krężyłowski), Крукенські (Krukieński), Крукевницькі (Krukiewnicki), Крупель (Krupel), Крупинські (Krupiński), Крупські (Krupski), Криницькі (Krynicki), Кржеченські (Krzeczeński), Кршечевські (Krzeczewski, Krzeczowski), Ляходовські (Lachodowski), Лянговські (Langowski), Лятичинські (Latyczyński), Лещинські (Leszczyński), Ляневські (Lianiewski), Липські (Lipski), Люшковські (Luszkowski), Лаходовські (Łachodowski, Łahodowski), Ланговські (Łangowski), Ланевські (Łaniewski), Лавриновичи (Ławrynowicz), Логодовичи (Łohodowicz), Лопоти (Łopot), Лущевські (Лыщинские, Łuszczewski, Łuzczewski), Лущковські (Łuszczkowski, Łuszkowski), Лущинські (Łuszczyński), Лищевські (Łyszczewski), Лищинські (Łyszczyński), Мальчицькі (Malczycki), Манувіри (Manuwir), Мелеховичи (Melechowicz), Михалевськіе (Michalewski, Michaleski), Михаловські (Michałowski), Михальські (Michalski), Медзельські (Miedzielski), Мелешко (Meleszko), Митарські (Mitarski), Млечки (Mleczko), Могилницькі (Mogilnicki, Mogitnicki), Могольницькі (Mogolnicki), Мороховські (Morochowski), Мухальські (Muchalski), Мишки (Mysko, Myszka, Myszka Holoniewski), Невельські (Newelski), Нивицькі (Niwicki), Орновські (Ornowski), Осциславські (Ościsławski), Ославські (Osławski), Островські (Ostrowski), Ощиславські (Oszczysławski), Пелчицькі (Pelczycki), Плосконські (Płoskoński), Подголія (Podgolia), Подгороденські (Podhorodeński, Podhorodeński Bożydar), Портанти (Portanty, Poranty), Порванецькі (Porwaniccki, Porwaniecki), Порвинські (Porwinski), Прохницькі (Прухницкие, Prochnicki), Прокоповичи (Prokopowicz), Прухницькі (Pruchnicki), Пржилупські (Przyłupski), Роцимирські (Rocimirski), Ринки (Rynka), Ринковські (Rynkowski), Ринські (Rynski), Сачко (Saczko, Saczko-Galecki), Садлоха (Sadłocha), Саладиковські (Saładykowski), Саломонські (Salomoński), Самплавські (Sampławski), Сапоровські (Saporowski), Серебриські (Serebryski), Селицькі (Sielicki), Сеновські (Siennoski, Siennowski), Силичи (Silicz), Сильницькі (Silnicki), Сивинські (Siwiński), Скорути (Skoruta), Сметанка (Śmietanka, Śmiotanka, Śmietanka z Olchowca), Собанські (Sobański), Соломинські (Sołomiński), Соломунські (Sołomuński), Солтан (Sołtan), Сосновські (Sosnowski), Сова (Sowa), Созанські (Sozański), Ставські (Stawski), Страш (Strasz), Струси (Strus), Струсевичи (Strusiewicz), Сущ (Suszcz), Струшкевичи (Struszkiewicz), Сутковські (Sutkowski), Сваричевські (Swaryczewski), Сваржичевські (Swarzyczewski), Шавловські (Szawlowski), Щебинські (Szczebiński), Шептицькі (Szeptycki), Шеребинські (Szerebiński), Шумбарські (Szumbarski), Шумлянські (Szumlanski), Следзевські (Śledziewski), Сливинські (Śliwiński), Свидло (Świdło), Свидловські (Świdłowski), Свежинські (Świeżyński), Тонкели (Tąkiel), Тамановські (Tamanowski), Танковські (Tankowski), Терновські (Ternowski), Троска (Troska), Трухновські (Truchnowski), Труховські (Truchowski), Тури (Tur), Турек (Turek), Турлай (Turlay), Ульчицькі (Ulczycki), Умястовські (Umiastowski), Варковські (Warkowski), Васичинські (Wasiczyński), Васильковські (Васельковские, Wasilkowski, Wasielkowski), Васютинські (Wasiutyński), Васучинські (Wasuczyński), Ващинські (Waszczyński), Верещинські (Wereszczyński), Весоловські (Wesołowski), Весель (Wessel), Вержбовські (Wierzbowski), Вержхновські (Wierzchnowski), Вержховські (Wierzchowski), Волк (Wolk), Волод (Wołod), Володиєвські (Wołodyjowski, Wołodyowski), Витичи (Wytycz, Wytysz), Захоровські (Zachorowski, Zahoroski, Zahorowski), Загуровські (Zagórowski), Заєнчинські (Zajęczyński), Заранки (Zaranek), Заранські (Zarański), Зборовські (Zborowski), Зегарти (Zegart), Зьолковські (Ziołkowski), Жабицькі (Żabicki), Жоратинські (Żoratyński), Жоравинські (Żorawiński), Журавницькі (Żórawnicki).

Корчак видозмінений: Бендлевські (Będlewski), Дермонт (Dermont, Dermont Siwicki), Горновські (Hornowski), Ярошинські (Jaroszyński), Конаржевські (Konarzewski), Коритинські (Korytyński), Липські (Lipski), Невельскі (Newelski), Силичи (Silicz), Сивицькі (Siwicki), Скорульскі (Skorulski), Вітізи (Wytyz). Корчак II: Далешинські (Daleszyński), Єленські (Jeleński), Котовичи (Kotowicz), Ланевські (Łaniewski), Селицькі (Sielicki), Свидло (Świdło), Ульчицькі (Ulczycki).
Веселовський
Аватар користувача
Vesel
 
Повідомлення: 6
З нами з: 03 квітня 2011, 14:04

Re: Родини гербу Корчак

Повідомлення Vesel » 05 квітня 2011, 21:22

В моїх краях на Галичині більше поширені родини гербу Сас і більша частина родичів відносяться до Сасів, а з родинами гербу Корчак я практично не зустрічався(хіба поїхати до польського Президента на аудієнцію :D ), тільки колись мій вчитель історії пан Антоній Білинський(Bilinski) говорив що ми родичі, бо належимо до одного герба. Але чомусь всі знали що він Сас і він також відносився до Сасів. Загадок в родоводах дуже багато, але їх цікаво розгадувати. І тому хто володіє інформацією про Корчаків, прошу поділитися
Веселовський
Аватар користувача
Vesel
 
Повідомлення: 6
З нами з: 03 квітня 2011, 14:04

Re: Родини гербу Корчак

Повідомлення Sain » 06 квітня 2011, 00:23

Для мене виявився цікавим той факт, що в даному переліку прізвищ, є прізвище мого дідуся... Невже і я маю відношення до цього герба?
Sain
 
Повідомлення: 9
З нами з: 03 квітня 2011, 01:21

Re: Родини гербу Корчак

Повідомлення Vesel » 06 квітня 2011, 19:31

Все може бути , може належите а може ні, просто треба все перевіряти і питати старших з родини. Для прикладу: мої однофамільці Весоловські(Веселовські) належать до двох це точно знаю гербів: Корчак і Огоньчик, але маю інформацію що були і в гербі Козьол. Так що шукайте інформацію. І на кінець, яке прізвище Вашого діда і де він проживав? Може я маю інформацію
Веселовський
Аватар користувача
Vesel
 
Повідомлення: 6
З нами з: 03 квітня 2011, 14:04


Повернутись в Особові й родові символи

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей