Home page
Site map
Contacts
  About Society              Board              Members              Publications              Links              Forum              About site
 
  State symbols

  Territorial symbols

  Municipal symbols

  Military symbols

  Private coat-of-arms

  Corporative coat-of-arms

  Vexillology

  Emblems

  Genealogy

  Collector's corner

  Our partners

  • Інститут української археографії НАН України

  • "Мислене древо"

  • Товариство руської шляхти

  • Запорізьке генеалогічне товариство

  • Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка в Україні
Місцезнаходження відвідувачів цієї сторінки

Тут спілкуються українською

 
Інститут української археографії НАН України


Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України, Львівське відділення

Контактна інформація:
вул. Винниченка, 24, Львів, 79008
тел. (032) 235-73-02
http://www.archeos.lviv.ua

  123

Наукова археографія відродилася у Львові на початку 1990-х рр., базуючись в значній мірі на традиціях Археографічної комісії, заснованої М. Грушевським в складі Наукового товариства ім. Шевченка. У радянський час публікація джерел здійснювалася лише в межах архівів – вона була позначена дуже помітною тенденційністю в підборі матеріалів опублікованих в археографічних збірниках. Львівське відділення виникло 1 листопада 1990 р. спершу у вигляді осередку Археографічної комісії Академії наук України, організаційно – однією з ланок Інституту суспільних наук АН. Львівське відділення Інституту української археографії було утворене згідно з розпорядженням Президії АН від 21 липня 1992 р. 1 вересня 1992 р. відділення почало офіційно працювати, 11 вересня цього ж року було зареєстровано як юридична особа. Початковий період діяльності відділення базувався на постанові бюро Президії АН з 18 грудня 1992 р. “Про забезпечення дальшого розвитку археографічних досліджень у західноукраїнському регіоні”.

Основним завданням праці відділення з цього часу стало вивчення і публікація історичних джерел, починаючи від періоду пізнього середньовіччя до найновішого часу, що стосуються, перш за все, західноукраїнських земель. Досліджуються писемні (актовий матеріал, пам’ятки історіографії), іконографічні (з геральдичними і прапорницькими включно), картографічні джерела, мемуарна література, різні види спеціальних історичних дисциплін (сфрагістика, історична географія, соціотопографія і т.д.). Джерела різноманітні в мовному відношенні.

У 1991 р. відділення розпочало видавничу діяльність – самостійну та в кооперації з іншими науковими установами в Україні та поза її межами. Фінансові труднощі сповільнювали, а деколи зупиняли видання планових серій. З них появилися друком такі: “Україна в минулому”, вип. 1-9 (1992-1996) – збірник з публікаціями джерел та досліджень з джерелознавства і суміжних дисциплін; “Львівські історичні праці” з підсеріями “Джерела”, “Дослідження”, “Матеріали засідань і конференцій” - разом 5 випусків (1993-1995); “Львівські історичні пам’ятки”, т. 1-3 (1998-2002), (видано разом з Історичним факультетом Львівського національного університету ім. І. Франка) – з них два томи з привілеями Львова та його національних громад XIV-XVIII ст.; “Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій Наукового товариства ім. Шевченка у Львові”, вип. 1-2 (1994-1999 – результат кооперації НТШ та Львівського відділення); “Історія релігій в Україні” у вигляді тез повідомлень – 7 вип., “Матеріалів” – 5 томів, “Праць” – 9 томів (всі ці видання 1992-2005 спільно з Музеєм історії релігій); альманахи наукових статей з історії церкви – 2 томи (1996-2001 також спільно з Музеєм історії релігій).

Відновлено серію “Пам’ятки картографії України” – перший випуск з факсимільним виданням “Спеціальної карти” Боплана з 1650 р., другий випуск з репродукціями карт України XV – першій половині XVII ст. (роки видання 2000-2004). Крім цього, видано три томи статей на близьку тематику – історія картографії, топографія, історична географія (1998-2004, в кооперації з Брандонським університетом у Канаді, зокрема: “Історичне картознавство України. Зб. наук. праць / Упор. Вавричин М.Г. (2004)).

У зв’язку з публікацією та репродукцією праць М. Грушевського видано томи 6, 7 “Творів” (з серії “Історичні студії та розвідки”, 2004-2005); покажчик імен до “Історії України-Руси” (як т. 11 “Історії України-Руси”, 2000); “Листи М. Грушевського до К. Студинського (101998, разом з Центральним державним історичним архівом у Львові).

Львівське відділення видало також ряд збірників документів, статей, окремих мемуарів, монографічних досліджень, довідників, зокрема: “Українське державотворення. Акт 30 червня 1941” – збірник документів і матеріалів; три книги спогадів – А. Любченко “Щоденник” (2000), Полюга Л. Шляхами спогадів 1944-1956 (2003), Голько О.Ф. “Сибірський маршрут. Переслідування релігій в СРСР” (102003, 2005) разом з документальним додатком (два видання - українською та російською мовами); довідник і дослідження Г. Сварник “Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор (102005, при допомозі Канадського Інституту українських студій в Едмонтоні та Наукового товариства ім. Шевченка в Америці). Крім цього вийшли окремими книгами монографії і збірки статей: Вавричин М. Г., Дашкевич Я. Р., Кришталович У. “Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст.”, (2004); Гречило А. Б. “Українська міська геральдика”, (1998) та “Герби та прапори міст і сіл України”, (2004), част. 1; Скочиляс І. Я. “Генеральні візитації Київської унійної митрополій XVII-XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. Т. 2: Протоколи генеральних візитацій”, (2004); Капраль М. М. “Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини)”, (2003); Федорук Я. О. “Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657”, ч. 1, (1996). Перевидано монографію О. Оглоблина “Українська московська угода 1654”, (2005).

При відділенні діє кілька науково-дослідних установ. Українське геральдичне товариство (від 1990, голова А. Гречило), що видало ряд випусків тез і матеріалів щорічних Наукових геральдичних конференцій, свій періодичний орган “Знак” (№ 1-39, 1993-2006) та “Генеалогічні записки УГТ” (№ 4, 2004), а також окремі дослідження й довідники. Група дослідження проблем суверенітету, національних інтересів і безпеки (від 1995, голова Я. Дашкевич) видає неперіодичні збірники статей “Національні інтереси” (вип. 1-14, 1996-2005). Коротко діяв Український центр документації національно-визвольної боротьби (від 1991, голова Я. Дашкевич), що видав збірку статей “Національно-визвольна боротьба 20-50-х років ХХ ст. в Україні (1993).

Відділення підтримує щільні зв’язки з науковими установами України та закордону. Науковці відділення для стажування, участі в конференціях, наукових відрядженнях відбули поїздки до Австрії, Білорусії, Великої Британії, Ізраїлю, Італії, Канади, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, США, Туреччини, Швеції.

На початок 2006 р. відділення налічує 16 працівників, з них 10 наукових; 2 докторів історичних наук, 6 кандидатів історичних наук, 1 кандидат географічних наук.

Літ.: Дашкевич Я. Львівська академічна археографія // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., Нью-Йорк, 2002. – С. 55-67.

 

 
About Society     Board     Members     Publications     Links     Forum     About site