головна сторінка
мапа сайту
Контакти
  Про УГТ              Рада УГТ              Члени УГТ              Публікації              Лінки              Форум              Про сайт
 
Розділи
  ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

  ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИМВОЛИ

  МУНІЦИПАЛЬНІ СИМВОЛИ

  ВІЙСЬКОВА СИМВОЛІКА

  РЕЄСТР ОСОБОВИХ СИМВОЛІВ

  КОРПОРАТИВНИЙ ГЕРБІВНИК

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СИМВОЛІКА

  ГЕРАЛЬДИКА

  ВЕКСИЛОЛОГІЯ

  ЕМБЛЕМАТИКА

  СФРАГІСТИКА

  ГЕНЕАЛОГІЯ

  КОЛЕКЦІОНЕРСТВО

  НАШІ ПАРТНЕРИ
Сайт розроблено за
фінансової підтримки
Українського державного
центру радіочастот


 
Статут УГТ


Статут

Українського геральдичного товариства

(нова редакція)

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Українське геральдичне товариство (надалі – Товариство) є науково-дослідницькою та культурно-просвітницькою всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, що об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом, і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.2. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.3. Для успішного вирішення своїх статутних завдань Товариство взаємодіє як з державними органами, так і з науковими, громадськими, політичними, культурними, освітніми та іншими організаціями.

1.4. Діяльність Товариства поширюється на територію України.

1.5. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланк, а також власну емблему, зразки якої затверджуються Радою Товариства та реєструються в установленому законодавством порядку.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є сприяння відродженню та розвитку української геральдичної науки і суміжних з нею наук (вексилології (прапорництва), сфрагістики, генеалогії, емблематики, уніформістики, фалеристики).

2.2. Основними завданнями Товариства є:

– вивчення та популяризація геральдичної спадщини українського народу;

– участь у проведенні науково-дослідницької роботи;

– сприяння визначенню принципів і напрямів подальшого розвитку української геральдики та суміжних з нею дисциплін;

– сприяння у розробці засад герботворчості, наданні консультацій і створенні нових гербів, емблем тощо;

– співпраця з геральдичними, вексилологічними та генеалогічними організаціями й окремими громадянами інших держав.

2.3. Для досягнення поставленої мети і завдань Товариство, в порядку, встановленому законодавством, може:

– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

– ідейно, організаційно підтримувати інші об’єднання громадян;

– одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

– поширювати інформацію про свою діяльність і пропагувати свої цілі та ідеї;

– здійснювати видавничу діяльність, брати участь у виданні наукової та науково-популярної літератури;

– проводити наукові конференції, лекції та виставки з питань геральдики і суміжних дисциплін;

– здійснювати науково-культурний обмін та співпрацювати з геральдичними товариствами інших держав;

– здійснювати іншу діяльність у відповідності зі статутними завданнями, у порядку, встановленому законодавством.

 

3. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Товариства та визнають його Статут.

3.2. Прийом у члени і вихід з Товариства здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою в Раду Товариства. Рішення про прийом у члени Товариства приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Ради.

3.3. За вагомий внесок у розвиток і популяризацію геральдичної науки та організаційну роботу в Товаристві Рада може присвоювати звання «Почесного члена Товариства».

3.4. Член Товариства має право:

– обирати і бути обраним у керівні органи Товариства;

– брати участь у всіх заходах, які проводить Товариство;

– користуватися майном і матеріальною базою Товариства;

– отримувати друковану продукцію Товариства;

– носити знак з емблемою Товариства.

3.5. Член Товариства зобов’язаний:

– дотримуватися статутних положень, сприяти реалізації завдань Товариства;

– виконувати рішення керівних органів Товариства;

– регулярно сплачувати членські внески;

– брати активну участь в одному з напрямків діяльності Товариства.

3.6. Член Товариства, який не виконує вимог Статуту чи в інший спосіб протидіє здійсненню статутних завдань Товариства, може бути виключений з його членів. Питання про виключення вирішується Радою Товариства. Рішення про виключення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на засіданні Ради.

3.7. Член Товариства, який вибув або виключений з Товариства, втрачає право користуватися його майном.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

4.1. Вищим керівним органом Товариства є конференція, яка скликається Радою Товариства не рідше одного разу на два роки. Позачергові конференції скликаються Радою на вимогу не менше однієї десятої частини членів Товариства. Норма представництва, час і місце скликання та порядок денний конференції визначаються Радою та доводяться до відома членів Товариства не пізніше, ніж за місяць до конференції. Конференція вважається правомочною, якщо у ній беруть участь не менше двох третин обраних делегатів. Конференція:

– затверджує Статут Товариства, вносить до нього зміни та доповнення;

– обирає Раду, голову Товариства, його заступників та ревізійну комісію строком на два роки;

– встановлює розмір і порядок сплати вступних і членських внесків;

– реалізує право власності Товариства;

– заслуховує і затверджує звіти Ради і ревізійної комісії;

– приймає рішення про припинення діяльності Товариства.

Рішення конференції вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше як дві третини делегатів. З питань про внесення змін до Статуту Товариства та прийняття рішення про припинення діяльності Товариства рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як три четвертих делегатів.

4.2. У період між конференціями керівництво діяльністю Товариства здійснює Рада, яка обирається на два роки. Засідання Ради скликаються при потребі, але не рідше одного разу на півроку. Рада приймає свої ухвали відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх своїх членів. Рада правомочна приймати ухвали при наявності більше половини членів Ради. На засіданні Ради з правом дорадчого голосу можуть бути присутні члени ревізійної комісії та керівники проблемних секцій. Рада Товариства:

– організовує і контролює виконання ухвал конференцій, положень Статуту Товариства;

– затверджує план роботи Товариства;

– координує діяльність відокремлених підрозділів, а також проблемних секцій та затверджує Положення про них;

– приймає рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій, затверджує Положення про них;

– укладає угоди про співпрацю з геральдичними, вексилологічними, генеалогічними та подібними організаціями інших держав;

– затверджує зразки печатки, бланків, символіки;

– розпоряджається коштами і майном Товариства.

4.3. Голова Товариства обирається на два роки. Голова Товариства:

– організовує роботу і проводить засідання Ради;

– діє від імені Товариства та представляє Товариство без довіреності у взаєминах з державними і громадськими організаціями та окремими громадянами;

– розпоряджається коштами Товариства у відповідності із затвердженим кошторисом та своїми повноваженнями;

– організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

– вирішує інші питання діяльності Товариства відповідно до мети і основних завдань його діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Товариства та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Ради та конференції Товариства;

– звітує про свою роботу та роботу Ради перед конференцією Товариства на черговій конференції.

Заступник (заступники) голови Товариства здійснює поточну роботу за дорученням голови.

4.4. Ревізійна комісія обирається з членів Товариства на конференції на два роки і є підзвітною конференції. Комісія зі свого складу обирає голову та його заступника. Засідання ревізійної комісії скликаються не рідше двох разів на рік. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення при наявності більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комісії, присутніх на засіданні. Члени ревізійної комісії не можуть займати керівні посади в організаційній структурі Товариства. Ревізійна комісія:

– здійснює ревізію фінансової та господарської діяльності, стану й обліку матеріальних цінностей Товариства;

– перевіряє виконання рішень конференції Товариства;

– у період між конференціями вносить на розгляд Ради результати ревізій і рекомендації, що випливають з них.

4.5. При Раді Товариства можуть створюватися проблемні секції за напрямками діяльності. Керівники секцій обираються на засіданні секції і затверджуються Радою. Порядок роботи секцій визначається Положенням про них, затвердженим Радою. Проблемні секції не можуть мати статус юридичної особи.

4.6. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства можуть бути оскаржені членом (членами) Товариства. Скарги на рішення, дії, бездіяльність голови Товариства можуть бути подані до Ради Товариства або винесені на розгляд конференції. У разі незгоди із рішенням Ради Товариства щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Ради можуть бути оскаржені членом (членами) до конференції.

 

5. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.

5.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається конференцією.

5.3. Філія Товариства є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Товариства та здійснює всі або частину функцій Товариства.

5.4. Представництво Товариства є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Товариства та здійснює представництво і захист інтересів Товариства.

5.5. Керівники відокремлених підрозділів Товариства призначаються і діють на підставі довіреності.

 

6. ВЛАСНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

6.2. Товариство набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому членами Товариства або державою у власність у встановленому порядку, набуте від вступних і членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами й організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.3. Майно Товариства є власністю Товариства. Реалізацію права власності на майно здійснює Рада Товариства. Окремі функції щодо господарського управління майном конференція може покласти на Раду Товариства.

6.4. Доходи або майно Товариства не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Доходи та майно Товариства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Товариства, реалізації мети та напрямів діяльності.

6.5. Товариство, створені ним установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням конференції, якщо за це проголосували не менше як 3/4 делегатів. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

8.1. Діяльність Товариства може бути припинена шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Товариства.

8.2. Рішення про саморозпуск Товариства приймається конференцією, якщо за це проголосували 3/4 делегатів. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручає Раді здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до Статуту.

8.3. У разі припинення діяльності Товариства його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Товариства, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

8.4. Реорганізація Товариства здійснюється конференцією, якщо за це проголосували 3/4 делегатів, шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Товариства про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

8.5. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Товариства шляхом саморозпуску, або реорганізації, або заборони (примусового розпуску) Товариства визначається відповідно до чинного законодавства.