головна сторінка
мапа сайту
Контакти
  Про УГТ              Рада УГТ              Члени УГТ              Публікації              Лінки              Форум              Про сайт
 
Розділи
  ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

  ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИМВОЛИ

  МУНІЦИПАЛЬНІ СИМВОЛИ

  ВІЙСЬКОВА СИМВОЛІКА

  РЕЄСТР ОСОБОВИХ СИМВОЛІВ

  КОРПОРАТИВНИЙ ГЕРБІВНИК

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СИМВОЛІКА

  ГЕРАЛЬДИКА

  ВЕКСИЛОЛОГІЯ

  ЕМБЛЕМАТИКА

  СФРАГІСТИКА

  ГЕНЕАЛОГІЯ

  КОЛЕКЦІОНЕРСТВО

  НАШІ ПАРТНЕРИ

  • Інститут української археографії НАН України

  • Товариство руської шляхти

  • Запорізьке генеалогічне товариство

  • Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка в Україні
Сайт розроблено за
фінансової підтримки
Українського державного
центру радіочастот


 
Інститут української археографії НАН України


Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України, Львівське відділення

Контактна інформація:
вул. Винниченка, 24, Львів, 79008
тел. (032) 235-73-02
http://www.archeos.lviv.ua

  123

Наукова археографія відродилася у Львові на початку 1990-х рр., базуючись в значній мірі на традиціях Археографічної комісії, заснованої М. Грушевським в складі Наукового товариства ім. Шевченка. У радянський час публікація джерел здійснювалася лише в межах архівів – вона була позначена дуже помітною тенденційністю в підборі матеріалів опублікованих в археографічних збірниках. Львівське відділення виникло 1 листопада 1990 р. спершу у вигляді осередку Археографічної комісії Академії наук України, організаційно – однією з ланок Інституту суспільних наук АН. Львівське відділення Інституту української археографії було утворене згідно з розпорядженням Президії АН від 21 липня 1992 р. 1 вересня 1992 р. відділення почало офіційно працювати, 11 вересня цього ж року було зареєстровано як юридична особа. Початковий період діяльності відділення базувався на постанові бюро Президії АН з 18 грудня 1992 р. “Про забезпечення дальшого розвитку археографічних досліджень у західноукраїнському регіоні”.

Основним завданням праці відділення з цього часу стало вивчення і публікація історичних джерел, починаючи від періоду пізнього середньовіччя до найновішого часу, що стосуються, перш за все, західноукраїнських земель. Досліджуються писемні (актовий матеріал, пам’ятки історіографії), іконографічні (з геральдичними і прапорницькими включно), картографічні джерела, мемуарна література, різні види спеціальних історичних дисциплін (сфрагістика, історична географія, соціотопографія і т.д.). Джерела різноманітні в мовному відношенні.

У 1991 р. відділення розпочало видавничу діяльність – самостійну та в кооперації з іншими науковими установами в Україні та поза її межами. Фінансові труднощі сповільнювали, а деколи зупиняли видання планових серій. З них появилися друком такі: “Україна в минулому”, вип. 1-9 (1992-1996) – збірник з публікаціями джерел та досліджень з джерелознавства і суміжних дисциплін; “Львівські історичні праці” з підсеріями “Джерела”, “Дослідження”, “Матеріали засідань і конференцій” - разом 5 випусків (1993-1995); “Львівські історичні пам’ятки”, т. 1-3 (1998-2002), (видано разом з Історичним факультетом Львівського національного університету ім. І. Франка) – з них два томи з привілеями Львова та його національних громад XIV-XVIII ст.; “Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій Наукового товариства ім. Шевченка у Львові”, вип. 1-2 (1994-1999 – результат кооперації НТШ та Львівського відділення); “Історія релігій в Україні” у вигляді тез повідомлень – 7 вип., “Матеріалів” – 5 томів, “Праць” – 9 томів (всі ці видання 1992-2005 спільно з Музеєм історії релігій); альманахи наукових статей з історії церкви – 2 томи (1996-2001 також спільно з Музеєм історії релігій).

Відновлено серію “Пам’ятки картографії України” – перший випуск з факсимільним виданням “Спеціальної карти” Боплана з 1650 р., другий випуск з репродукціями карт України XV – першій половині XVII ст. (роки видання 2000-2004). Крім цього, видано три томи статей на близьку тематику – історія картографії, топографія, історична географія (1998-2004, в кооперації з Брандонським університетом у Канаді, зокрема: “Історичне картознавство України. Зб. наук. праць / Упор. Вавричин М.Г. (2004)).

У зв’язку з публікацією та репродукцією праць М. Грушевського видано томи 6, 7 “Творів” (з серії “Історичні студії та розвідки”, 2004-2005); покажчик імен до “Історії України-Руси” (як т. 11 “Історії України-Руси”, 2000); “Листи М. Грушевського до К. Студинського (1998, разом з Центральним державним історичним архівом у Львові).

Львівське відділення видало також ряд збірників документів, статей, окремих мемуарів, монографічних досліджень, довідників, зокрема: “Українське державотворення. Акт 30 червня 1941” – збірник документів і матеріалів; три книги спогадів – А. Любченко “Щоденник” (2000), Полюга Л. Шляхами спогадів 1944-1956 (2003), Голько О.Ф. “Сибірський маршрут. Переслідування релігій в СРСР” (2003, 2005) разом з документальним додатком (два видання - українською та російською мовами); довідник і дослідження Г. Сварник “Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор (2005, при допомозі Канадського Інституту українських студій в Едмонтоні та Наукового товариства ім. Шевченка в Америці). Крім цього вийшли окремими книгами монографії і збірки статей: Вавричин М. Г., Дашкевич Я. Р., Кришталович У. “Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст.”, (2004); Гречило А. Б. “Українська міська геральдика”, (1998) та “Герби та прапори міст і сіл України”, (2004), част. 1; Скочиляс І. Я. “Генеральні візитації Київської унійної митрополій XVII-XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. Т. 2: Протоколи генеральних візитацій”, (2004); Капраль М. М. “Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини)”, (2003); Федорук Я. О. “Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657”, ч. 1, (1996). Перевидано монографію О. Оглоблина “Українська московська угода 1654”, (2005).

При відділенні діє кілька науково-дослідних установ. Українське геральдичне товариство (від 1990, голова А. Гречило), що видало ряд випусків тез і матеріалів щорічних Наукових геральдичних конференцій, свій періодичний орган “Знак” (№ 1-39, 1993-2006) та “Генеалогічні записки УГТ” (№ 4, 2004), а також окремі дослідження й довідники. Група дослідження проблем суверенітету, національних інтересів і безпеки (від 1995, голова Я. Дашкевич) видає неперіодичні збірники статей “Національні інтереси” (вип. 1-14, 1996-2005). Коротко діяв Український центр документації національно-визвольної боротьби (від 1991, голова Я. Дашкевич), що видав збірку статей “Національно-визвольна боротьба 20-50-х років ХХ ст. в Україні (1993).

Відділення підтримує щільні зв’язки з науковими установами України та закордону. Науковці відділення для стажування, участі в конференціях, наукових відрядженнях відбули поїздки до Австрії, Білорусії, Великої Британії, Ізраїлю, Італії, Канади, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, США, Туреччини, Швеції.

На початок 2006 р. відділення налічує 16 працівників, з них 10 наукових; 2 докторів історичних наук, 6 кандидатів історичних наук, 1 кандидат географічних наук.

Літ.: Дашкевич Я. Львівська академічна археографія // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., Нью-Йорк, 2002. – С. 55-67.